Block

#8,962,288
Block Number
8,962,288 @ 05/04/2021, 20:47:40
ID
0x0088c0f00f20aab1edf5b235be045664c6bf5b98f8a50e2c6709a9a7962d18ff
Transactions
Gas Used
140,607/14,231,203 (0.99% Used)
Total Score
860,126,273 (+99)
Rewards
0.45 VTHO