Account

0x5B5231…41c2
IndexTXIDTimeFrom/ToValueToken
10x3ecfbff1…02/23/2024, 02:00:10+ 5,511.02 VTHO
20xccd815fa…02/15/2024, 17:19:10- 56,500.00 VTHO
30x60cd6492…02/15/2024, 06:00:10+ 4,989.41 VTHO
40x3839bbf3…02/08/2024, 03:00:10+ 7,919.24 VTHO
50x8e7b219e…01/27/2024, 22:00:10+ 1,934.07 VTHO
60x2394f770…01/27/2024, 21:22:10- 26,000.00 VTHO
70x9153bb58…01/25/2024, 04:00:10+ 5,003.11 VTHO
80xf20057a1…01/18/2024, 05:19:20- 49,000.00 VTHO
90x99e2aa31…01/18/2024, 03:00:10+ 4,355.91 VTHO
100x898841bf…01/11/2024, 22:00:10+ 8,299.53 VTHO
Download CSV Export